augustus 16, 2022

FeVoWest jaarlijkse ledenvergadering online. Westlands elftal komt weer in actie in 2022. Staat voetbalvelden in het Westland aandachtspunt

Hieronder staat het integrale verslag te lezen van de FEVOwest vergadering die online werd gehouden. In deze vergadering kwamen alle lopende zaken ter sprake en ook een aantal aanvullende dingen zoals:

Voetbal voor de jeugd op zondag

Het Westlands elftal (gaat op 23 juli in ieder geval bij en tegen Westlandia spelen)

De gevolgen van de leegloop op zondag

De coronamaatregelen en de gevolgen voor de clubs

Verslag ledenvergadering:

Maandag 15 november jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van FeVoWest plaats. Niet in het clubgebouw van Lyra in de Lier, maar wederom moest door het coronavirus, wel wat laat, worden uitgeweken naar een andere wijze van vergaderingen, digitaal vergaderen via MS Teams. Vijfentwintig deelnemers werden genoteerd. Waaronder bestuursleden van de zestien aangesloten verenigingen, KNVB medewerkers, oud-bestuursleden van FeVoWest en het kader van het Westlands elftal. Onder de digitale aanwezigen ook de sportwethouders Pieter Varekamp (gemeente Westland) en Wendy Renzen (gemeente Midden-Delfland).

Na de opening van de vergadering door de voorzitter van de FeVoWest, Nico van der Knaap, werden de standaard agendapunten snel doorlopen. Het verslag van het digitale overleg van 15 februari van dit jaar werd goedgekeurd, waarna een korte terugblik volgde door de voorzitter op het afgelopen jaar. Helaas weinig tot geen voetbal was de terechte conclusie van de voorzitter. Een vreemde periode ligt achter ons. Maar er is veel inzet gevraagd van bestuurders en vrijwilligers. Veel waardering hebben we voor de wijze waarop de vrijwillige bestuursleden de afgelopen periode draaiende hebben gehouden in niet voorziene en ingewikkelde tijden. Hopelijk kunnen we het huidige voetbalseizoen wel afmaken, maar ook dat is nog afwachten gezien de nu weer stijgende besmettingen. Door de vergadering werd de wijze waarop de verenigingen vanuit FeVoWest werden geïnformeerd tijdens de afgelopen tijdens de coronacrisis zeer gewaardeerd, werd opgemaakt uit de ontvangen reacties.

Bij het agendapunt ‘financiën’ werd bericht dat de kascontrolecommissie, dit jaar uitgevoerd door de penningmeesters van S.V. Loosduinen en Westlandia, geen bezwaar hadden met door penningmeester Piet Roels opgestelde financiële overzicht. De resultatenrekening over 2020 en de balans per 31 december 2020 gaven een verantwoorde beeld van de werkelijke situatie. Het bestuur, en in het bijzonder Piet Roels, werden hierop door de vergadering decharge verleend voor het gevoerde beleid. Vervolgens werd ook de voorgestelde begroting voor 2021 goedgekeurd. Het contract met de hoofdsponsor de Tuinderij is dit jaar verlengd tot en met 2022. De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit de penningmeesters van HVC’10 en Quintus.

Het is de bedoeling dat het Westlands Elftal, dat onder vlag van de FeVoWest bijna jaarlijks wedstrijden speelt ook volgend jaar weer in actie komt. Zaterdag 23 juli 2022 wordt gespeeld in Naaldwijk tegen en bij Westlandia zondag. Voor dinsdag 26 of woensdag 27 juli 2022 is de FeVoWest nog op zoek naar een tegenstander uit de Tweede of Derde Divisie. De vergadering ging verder akkoord met het voorstel om het kader van het Westland Elftal gratis toegang te verlenen bij de thuiswedstrijden van de aangesloten verenigingen. Met de verenigingen, waar entreegelden wordt geheven, wordt nog contact gelegd en het kader krijgt voor de herkenbaarheid ook de beschikking over een pas van FeVoWest.

De voorzitter van SV Den Hoorn Frank van Mil lichtte het door hem ingebrachte agendapunt, jeugd op zondag spelen, toe. Hij ziet bij SV Den Hoorn, maar ook elders, een grote toename van het voetballen op zaterdag. Zijn wens is om in onderling overleg met de wedstrijden voor jeugdelftallen, bijvoorbeeld de JO 23, meer uit te gaan wijken naar de zondag. Want op deze dag liggen nu veel complexen er verlaten bij en de druk op de zaterdag bij de vrijwilligers is al groot.

De aangesloten zaterdagclubs voelden hier weinig voor. Ook al omdat dit vaak niet is toegestaan volgens de Statuten van de vereniging. Honselersdijk en Westlandia, naast VELO, waar al contact mee is geweest, zijn wel bereid om hieraan mee te willen gaan werken. Wicher Schreuders, lid van de KNVB ledenraad, deelde de vergadering mede dat vanuit de KNVB aan een compensatieplan voor de B-categorie wordt gewerkt. De grote overstap van de zondag voetballers naar de zaterdag heeft daar ook de aandacht. Zie het vandaag verschenen bericht over een nieuwe voetbal Pyramide. Hij neemt het agendapunt van SV Den Hoorn ook mee naar Zeist.

Bij de bestuursverkiezing was penningmeester Piet Roels aftreedbaar, maar wel herkiesbaar. Bij secretaris Dick Hartman waren geen tegenkandidaten aangemeld en werd Piet Roels door de vergadering voor een nieuwe periode herkozen.

Bij de bestuursmedelingen berichtte voorzitter Nico van der Knaap over het Project Gastvrijheid in sport/welkom bij de club. Vanuit de vergadering toonde een aantal verenigingen interesse voor een workshop over dit onderwerp. In het voorjaar van 2022 staat deze workshop op de agenda van de FeVoWest.

Bij de FeVoWest zijn ook een aantal klachten binnengekomen over de slechte gesteldheid van de velden in het Westland. FC ’s-Gravenzande, maar ook SC Monster, verzilting van de grond door de Zandmotor bij de velden bij de duinen, hebben hier last van. Wethouder Varekamp was al op de hoogte van de klachten van FC ’s-Gravenzande. Maatregelen voor verbetering zijn dan ook al genomen. De klachten van SC Monster waren hem nog niet bekend. Redenen van de slechte gesteldheid zijn ook de mindere bespeling van de velden en de wijze van bestrijding van het onkruid op de velden met natuurlijke middelen. Voor klachten zijn de gemeentelijke aanspreekpunten beschikbaar.

Toegevoegd aan de agenda waren de nieuwe coronamaatregelen die nu voor verengingen veel problemen zorgen, maar ook veel onduidelijkheid geven. Veel tegenstrijdigheden zitten in de regels. En hoe om te gaan met de regel geen toegang meer voor publiek op de sportparken om de wedstrijden te bezoeken. Wat is publiek en hoe is dit te handhaven? Veel verenigingen overwegen dan ook om de kantines dicht te laten. Een voorstel om alle kantines en kleedkamers bij de aangesloten verenigingen te sluiten, om een signaal af te geven en ook voor de duidelijkheid naar de sporters toe te geven, is moeilijk uitvoerbaar. Niet alle verenigingen zijn vanavond aanwezig en bij de omniverenigingen ligt de zeggenschap hierover vaak bij een Stichting.

De twee aanwezige wethouders gaven aan veel begrip te hebben met de problemen waar de verenigingen met het handhaven te maken hebben, maar kunnen ook niets anders doen dan de opgelegde regels te volgen. Uitzonderingen kunnen niet worden gemaakt. Signalen hierover aan partijgenoten zijn wel afgegeven. Zij zijn de verenigingen, de bestuurders en de vele vrijwilligers dankbaar voor hun inzet en medewerking in coronatijd. Het is een gezamenlijke vijand die wij allen moeten zien te bestrijden.

De gemeente Westland verstuurd regelmatig informatiebrieven, evenals de KNVB. A.s. woensdag (17-11) is er bij de gemeente Westland een digitale sessie voor vragen en nadere uitleg over de coronaregels. Aan een financiële tegemoetkoming voor de kosten van de handhaving wordt door beide gemeenten ook gewerkt. Volgende week is hierover meer duidelijkheid te verwachten. Op verzoek van de clubs wordt de informatie vanuit het Westland en Midden Delfland gedeeld met alle verenigingen.

Bij de rondvraag bedankte voorzitter Pieter van Rijs de FeVoWest voor haar inzet bij het verbinden van de clubs en het delen van de informatie. Dit is zeker voor ons allen een meerwaarde.

Voor de reguliere bestuursvergaderingen zoekt het bestuur van de FeVoWest nog wel een aantal locaties. Te weten voor 2 mei en 13 juni 2022.

Voorzitter Nico van der Knaap dankte de aanwezigen voor hun aanwezigheid. Veel sterkte met het handhaven de coronaregels. In 2022 wordt getracht de ALV opnieuw fysiek bij Lyra te houden. Vervolgens was er een presentie van Aad van der Valk (Vitis Welzijn) en Peter Zuidgeest over het Sportakkoord en de Sportieve Sportcultuur. Deze is inmiddels gedeeld met de verenigingen. Voor informatie hierover zie: https://www.sportakkoord.nl

Deel dit artikel met anderen:

Laatste berichten